الکترونیک پایه – مفاهیم ابتدایی در الکترونیک

الکترونیک

می­ دانیم که همه­ ی مواد از تعداد زیادی اتم کنار هم و اتم خود نیز از الکترون، نوترون، پروتون و دیگر ذرات بنیادی، تشکیل شده است. علم الکترونیک از جا به جایی چندین الکترون در میان اتم های مواد به وجود آمده است. کار مهم این علم، بیان روشهایی برای کنترل این حرکات الکترون ها  است، به عبارتی دیگر، در اینجا بیشتر با الکترون سر و کار داریم.

ادامه خواندن “الکترونیک پایه – مفاهیم ابتدایی در الکترونیک”